Upcoming Dates

 

Sunday, July 1 - Hyatt Regency Gainey Ranch, Scottsdale  5-7:30pm

Tuesday, July 3 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Friday, July 6 - Hotel Valley Ho, Scottsdale  8-11pm

Tuesday, July 10 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Friday, July 13 - Hotel Valley Ho, Scottsdale  8-11pm

Tuesday, July 17 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Tuesday, July 24 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Friday, July 27 - Hyatt Regency Gainey Ranch, Scottsdale  6-9:30pm

Tuesday, July 31 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Friday, August 3 - Hotel Valley Ho, Scottsdale  8-11pm

Tuesday, August 7 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Friday, August 10 - Hyatt Regency Gainey Ranch, Scottsdale  6-9:30pm

Tuesday, August 14 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Friday, August 17 - Hotel Valley Ho, Scottsdale  8-11pm

Tuesday, August 21 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Tuesday, August 28 - Eddie V's, Scottsdale  6-10pm

Friday, August 31 - Hyatt Regency Gainey Ranch, Scottsdale  6-9:30pm