Upcoming Dates

Thursday, October 10 - Hyatt Regency Gainey Ranch, Scottsdale  7:30-9:30pm

Wednesday, October 16 - Hotel Valley Ho, Scottsdale  6-10pm

Friday, October 18 - Hotel Valley Ho, Scottsdale  8-11pm

Thursday, October 24 - Hyatt Regency Gainey Ranch, Scottsdale  7:30-9:30pm

Saturday, October 26 - Private Party, Scottsdale

Friday, November 1 - Private Wedding, Prescott, AZ

Sunday, November 3- Talking Stick Resort, Scottsdale (Corporate Event)

Saturday, November 23 - Hyatt Regency Gainey Ranch, Scottsdale  6-9:30pm

Thursday, November 28 - Hotel Valley Ho (Thanksgiving Brunch), Scottsdale  10am-2pm